หลักสูตร การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา
จำนวนผู้อบรม : 30
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
17 ส.ค. 2565 08:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
18 ส.ค. 2565 16:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
26 ก.ค. 2565 11:30:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
19 ส.ค. 2565 08:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน14 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 26
หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจำนวนที่เพียงพอ ระบบ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First S-Curve และ New S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษ หรือ NEW GROWTH ENGINE

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการใช้งานระบบ PLC เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการด้านการใช้งานระบบ PLC สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

หัวข้อการอบรม
แนะนําโครงสร้าง องค์ประกอบ และเทคโนโลยีต่างๆ ของ PLC
การโปรแกรม PLC ด้วยลอจิกพื้นฐาน
การใช้งานคำสั่งเวลาและนับจำนวน (Timer/Counter)
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ