หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา
จำนวนผู้อบรม : 60
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
20 ส.ค. 2565 08:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
21 ส.ค. 2565 17:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
18 ส.ค. 2565 17:48:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
21 ส.ค. 2565 20:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
ไม่มี
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน14 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 58
หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First S-Curve และ New S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษ หรือ New Growth Engine ซึ่ง CiRA CORE เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบให้ทำหน้าที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน AI ส่วนที่ทันสมัยที่สุดซึ่งเรียกว่า ‘Deep Learning’ หรือ การเรียนรู้เชิงลึก เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์ ทำให้เกิดการเรียนรู้จดจำข้อมูลหรือภาพต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมช่วยสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ Value Added สูงด้วย Skill และสมอง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาประเทศไทยทั้งหมดในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมด้านวินัย สามัคคี มีน้ำใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

หัวข้อการอบรม
การใช้งานพื้นฐานและปฏิบัติ Basic CiRA CORE introduce how to using software General Box and how to use Button Run
SetPayload
Debug
UI with Button
Image slide
Face Trainer/Face Recognition Model
Java Script if Else to Show Objects
Deep Classification/Deep Classification Train (Deep Classif - Classif Train)
Deep Detection/Deep Train/Labeling/Train Model
NodeJS
Node-red Dashboard Installation
MQTT
NodeJS
Node-red
Node-red Dashboard introduction
Node-red Dashboard + CiRA COER Final Project


ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ