โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์และต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วน
จำนวนผู้อบรม : 25
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
15 พ.ย. 2565 09:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
15 พ.ย. 2565 16:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
21 ต.ค. 2565 07:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
10 พ.ย. 2565 00:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
1 วัน6 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 4
วิทยากร
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในพื้นที่ EEC ได้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาในอุตสาหกรรมมากขึ้น บุคลากรในพื้นที่ EEC จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ร่วมกับเทคโนโลยี 5G ที่ได้มีการพัฒนามาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆร่วมกับ AI ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้สามารถนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ และต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ AI ได้ต่อไป
3. เพื่อสามารถนำ 5G Solution และ 5G Use Case ไปใช้ในการออกแบบ หรือปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

หัวข้อการอบรม
5G Technology เรียนรู้ และเข้าใจหลักการของ เทคโนโลยี 5G
5G Business การนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
5G Solution การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
5G Use Case ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี 5G และ 5G Solution ไปใช้

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ