โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PLC (MITSUBISHI PLC) เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 26
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
26 ม.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
27 ม.ค. 2566 16:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
19 ม.ค. 2566 14:39:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
3 มี.ค. 2566 16:30:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน14 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 27
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศษสตร์กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับคุณภาพของประเทศ ทางศูนย์ปัญญาประดิษฐ์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับระบบ PLC การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการใช้งานระบบ PLC (MITSUBISHI PLC) เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ PLC สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

หัวข้อการอบรม
โครงสร้างองค์ประกอบเทคโนโลยีต่างๆ ของ PLC
การโปรแกรม PLC ด้วยคำสั่งพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
การซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบ PLC

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ