HfjNUlYZ

กลุ่มเป้าหมาย : 1
จำนวนผู้อบรม : 1
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 11
วันที่เริ่มการอบรม :
1 ม.ค. 2513 00:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
1 ม.ค. 2513 00:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : 1
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
1 ม.ค. 2513 00:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
1 ม.ค. 2513 00:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
20
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม : ดูเอกสาร
17 วัน7 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 18
หลักการและเหตุผล


วัตถุประสงค์
1.

หัวข้อการอบรม


ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ