โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรมเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : ไม่ได้ระบุ
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
20 มี.ค. 2566 08:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
21 มี.ค. 2566 16:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
13 มี.ค. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
5 เม.ย. 2566 17:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 0
วิทยากร
หลักการและเหตุผล
-

วัตถุประสงค์
1. -

หัวข้อการอบรม
-

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ