โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแชทบอท (Chatbot) ด้วย ABDUL Platform และ Line bot รุ่นที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 34
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
15 มิ.ย. 2566 08:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
15 มิ.ย. 2566 17:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
13 มิ.ย. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
16 มิ.ย. 2566 16:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
1 วัน4 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 50
หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีความก้าวหน้าอย่างมากในยุคปัจจุบัน แชทบอท เป็นเทคโนโลยี AI ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการนำแชทบอทมาใช้แทนแรงงานเพื่อลดงบประมาณและสามารถทำงานตอบคำถามซ้ำๆแทนมนุษย์ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างแชทบอท
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการสร้างแชทบอท

หัวข้อการอบรม
ABDUL Platform
การสร้าง Line bot และ Custom Rich Menu

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ