โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูล Realtime data Collect พื้นฐาน รุ่นที่ 1-2

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 34
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
24 มิ.ย. 2566 08:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
25 มิ.ย. 2566 17:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
20 มิ.ย. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
25 มิ.ย. 2566 17:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 18
หลักการและเหตุผล
เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้บุคลากรทางอาชีวศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงได้จักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูล Realtime data Collect พื้นฐานขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูล Realtime data Collect พื้นฐานให้กับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดเก็บข้อมูล Realtime data Collect พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูล Realtime data Collect พื้นฐาน

หัวข้อการอบรม
แนะนําโครงสร้างการใช้งาน IoT Data Share Program
จัดการข้อมูลและไฟล์ด้วย actions และ providers ของ IoT Data Share
IoT Data View Program
IoT Data Share with vision

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ