โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลขั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยภาษา LabVIEW

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : ไม่ได้ระบุ
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
6 ก.ค. 2566 13:00:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
20 ก.ค. 2566 17:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
29 มิ.ย. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
28 ก.ค. 2566 16:30:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
3 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 9
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มียุทธศาสตร์ด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและกำลังคนภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบด้านอุตสาหกรรม และพร้อมต่อการเปิดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลขั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยภาษา LabVIEW ขึ้น ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำความรู้ทักษะจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลขั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยภาษา LabVIEW
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลขั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยภาษา LabVIEW

หัวข้อการอบรม
หลักการและส่วนประกอบในการเขียน LabVIEW
SubVI และเทคนิคการเขียนดีบัก VI
หลักการและส่วนประกอบในการเขียน LabVIEW
การใช้งานร่วมกับ Arduino

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ