โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)
จำนวนผู้อบรม : 80
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
15 ก.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
16 ก.ค. 2566 16:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
7 ก.ค. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
17 ก.ค. 2566 16:30:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
1 วัน8 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 54
หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ให้มีความคิดเชิงสังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมได้มีการคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีทักษะ สามารถคิดแก้ปัญหาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ฉลาดรู้และก้าวทันโลกยุคดิจิทัล
2. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมให้มีความรู้อย่างเต็มศักยภาพ และชี้แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และนำมาใช้แกปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่

หัวข้อการอบรม
แสดงผล LED ผ่านปุ่มกด
สร้างเสียงเพลง
การคำนวณทางคณิตศาสตร์
การสร้างเงื่อนไข
คำสั่งวนซ้ำ
ควบคุมอุณหภูมิบน Kidbright
ระบบควบคุมพัดลมและไฟอัตโนมัติ (Smart home)
Kidbright IoT Smart phone)

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ