โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE รุ่นที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 40
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
19 ส.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
20 ส.ค. 2566 16:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
14 ส.ค. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
20 ส.ค. 2566 17:59:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 6
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นได้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก การฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) กับงานด้าน IoT (Internet of Things) เริ่มจากพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) การใช้งาน Arduino IDE ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จนกระทั่งการใช้งานโปรโตคอลสื่อสาร (Protocol) และการใช้งานอุปกรณ์ IoT บน Platform NETPIE ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลีงคนให้มีความรู้ทางด้าน IoT จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE

หัวข้อการอบรม
พื้นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Library
การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม I2C
พื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การเชื่อมต่อ NETPIE2020 ผ่าน MQTT Box
การส่งข้อมูลจาก ESP8266 เพื่อจัดเก็บบนฐานข้อมูลบน NETPIE2020
สร้าง Dashboard แสดงข้อมูลด้วย NETPIE2020
สร้าง Dashboard ควบคุมอุปกรณ์ด้วย NETPIE2020

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ