โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น รุ่นที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 40
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
19 ส.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
20 ส.ค. 2566 16:00:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
14 ส.ค. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
20 ส.ค. 2566 17:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 31
หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First S-Curve และ New S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษ หรือ New Growth Engine ซึ่ง CiRA CORE เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบให้ทำหน้าที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน AI ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จดจำข้อมูลหรือภาพต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้าน AI ให้แก่นักศึกษา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้แก่นักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา

หัวข้อการอบรม
ทฤษฎีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
การใช้งานพื้นฐานและปฏิบัติ Basic CiRA CORE introduce how to using software General Box and how to use Button Run
SetPayload
Debug
UI with Button
Image slide
Face Trainer/Face Recognition Model
Java Script if Else to Show Objects
Deep Classification/Deep Classification Train (Deep Classif - Classif Train)
Deep Detection/Deep Train/Labeling/Train Model
Basic MQTT
MQTT
Line Notify
CiRA COER Final Project

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ