โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 20
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
26 ส.ค. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
27 ส.ค. 2566 16:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
21 ส.ค. 2566 08:30:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
27 ส.ค. 2566 18:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 11
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์กระทรงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตและพัฒนาบนหลักฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยาลัเทคนิคชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนทั้งบุคลากรทางการศึกษา กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และนักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม เปิดการเรียนการสอน และจัดอบรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาชีพอุตสาหกรรมในอนาคต First S-curve และ New S-curve ในเขตพัฒนาพิเศษ หรือ New Growth Engine จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษา LabVIEW ซึ่งถูกนำมาใช้งานในด้านเก็บข้อมูล งานตรวจสอบวิเคราะห์ผล และงานควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านเทคโนโลยี ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" ให้แก่นักเรียนนักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาในแผนกวิชาอุตสาหกรรมมีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน

หัวข้อการอบรม
-

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ