โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาทักษะครูด้าน AIoT

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนผู้อบรม : 30
ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0
วันที่เริ่มการอบรม :
9 ก.ย. 2566 08:30:00
วันที่สิ้นสุดการอบรม :
10 ก.ย. 2566 16:30:00
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัคร :
5 ก.ย. 2566 08:00:00
กำหนดการปิดรับสมัคร :
10 ก.ย. 2566 17:00:00
รายละเอียดการชำระเงิน :
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม :
2 วัน12 ชั่วโมง
ผู้ลงทะเบียน 8
วิทยากร
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ก้าวหน้ากับเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาทักษะครูด้าน AIoT ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ทักษะจากการอบรมใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับพัฒนาทักษะด้าน AIoT ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านเทคโนโลยี
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้าน AIoT ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านเทคโนโ
3. ยีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

หัวข้อการอบรม
เทคโนโลยี AI และ Hardware ของระบบ IoT
การเขียนโปรแกรม C/C++ และ Library ในระบบ IoT
เทคนิคการออกแบบ Smart Home
IoT เชื่อมต่อกับ Line Notify
เทคโนโลยี Machine Learning/Deep Learning
AIoT บนอุปกรณ์ NVIDIA Jetson (Edge Device)
การใช้งาน Linux Command Line
ตัวอย่างการใช้งาน AIoT ด้วยอุปกรณ์ NVIDIA Jetson
ภาษา Python บน NVDIA Jetson
OpenCV สำหรับงานด้าน Computer Vision บน NVIDIA Jetson
Image Processing
Motion Detection
Image Classification
Object Detection
Segmentation
Collaboratory
แนวทางการพัฒนาระบบ AIoT

ตารางเวลา
วัน เวลาเริ่ม เวลาจบ กิจกรรม Link เอกสาร Link วิดีโอ