Teachers

นายชลธี สินศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ข้อมูลการติดต่อ
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
0827818941
kruchonlatee@gmail.com
ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม
- -ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -ปวส. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
- - วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม - บริษัทเน็กซ์ คอร์ป - การไฟฟ้านครหลวง - บริษัท AIS - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประสบการณ์
- -เป็นหนึ่งในทีมของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน ออกแบบและพัฒนาเกมการแข่งขัน ตอบปัญหาทางธรรมะ ในงานวันวิสาขบูชาโลก - พัฒนาแอปพลิเคชันจัดการโภชนาการโคนมให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับกระทรวงพาณิชย์ - พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) -พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับบริษัทเบทาโกร -พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับการไฟฟ้านครหลวง -พัฒนาเว็บไซต์สอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ครูผู้ช่วย.com -พัฒนาแอปพลิเคชันสอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย -พัฒนาแอปพลิเคชันสอบครูผู้ช่วยสาขาคอมพิวเตอร์ นายโรบอท -พัฒนาโปรแกรมตรวจโรคเบื้องต้นให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
452
Current Users
15
Certified Teachers
20
Approved Courses
78
Graduate Users